Projektové blogy

Biskupské gymnázium Bohosudov – Zmizelí sousedé dne 5.10.2015

Dne 5.10. 2015 proběhla na naší škole prezentace projektu Zmizelí sousedé a vyprávění pamětnice Evy Benešové. Účastnili se studenti ze sexty a septimy. Vyprávění paní Benešové nás velmi zaujalo a děkujeme za věnovaný čas. Mgr. Iva Reichová Celý příspěvek

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

ZŠ Slaný

Dne 23. září se na ZŠ Slaný konala vernisáž výstavy Zmizelých sousedů, po kterých pátrají již několik generací žáků. V současné době se projektu věnuje skupina deváťáků, kteří iniciovali široký doprovodný program k výstavě. Součástí bylo pozvání pamětníků, přeživších holocaustu, kteří jsou svým osudem svázáni s městem Slaný, ale i místních, kteří si na dobu německé okupace a židovské spoluobčany pamatují. Chodbu do protiatomového bunkru zdobily figuríny s motivy židovských osudů a v bunkru stály čtyři panely s osudy místních rodin. Žáci školy zahráli dvě úvodní písně a přečetli úryvky z deníku na téma, co znamenalo štěstí pro přeživší. Úvodní slovo měl starosta města Slaný a ředitel školy. Hlavní slovo dostal pan Eliáš, který vyprávěl o sobě a útrapách, kterými za druhé světové války prošel. V Terezíně například hrál ve hře Brundibár a po válce se stal hercem. Doprovodné přednášky zahrnovali výčet, jak prakticky postupovat při hledání přeživších holocaustu jedné početné pražské rodiny a čtení z deníku o natáčení propagandistického filmu v Terezíně. Vyslechli jsme si přednášku o dobrovolné práci zachování nedalekého Peruckého židovského hřbitova a přednášku o osudu domažlického manželského páru, který za války odešel právě do Slaného. Žáci školy, kteří se nepodílejí na projektu měli šanci se takto blíže seznámit s prací jejich spolužáků a položit otázky přeživším. Podařilo se, aby vyprávění pana Eliáše a dalších pamětníků slyšela většina žáků II. stupně školy, příběhy žáci natáčeli, v projektu bude škola dále pokračovat. Více o projektu můřete zjistit na webu http://www.slanstizmizelisousede.cz/mesto-slany/.

Představení žáků ZŠ Slaný k projektu Zmizelých sousedů 22.9.2015

Představení žáků ZŠ Slaný k projektu Zmizelých sousedů 22.9.2015

Vyprávění pana Eliáše na ZŠ Slaný 22.9.2015

Vyprávění pana Eliáše na ZŠ Slaný 22.9.2015

 

 

 

 

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

ZŠ Trmice v Americkém kulturním centru 16.9.2015

imagehttps://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=SImM_sVMdBMhttp://

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Z vernisáže v ZŠ TRMICE 15. června 2015

1-strana-rollup_v3.jpg

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Základní školaTrmice otevírá novou výstavu dne 15. června 2015

obrázek 1.JPG

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zmizelí sousedé – zapomenutí

Ve čtvrtek 7. 5. byla na naší škole otevřena výstava k projektu Zmizelí sousedé. V tomto projektu žáci základních a středních škol pátrají po bývalých žácích židovského původu, kteří během druhé světové války zmizeli díky svému původu nejen ze školních lavic. Díky lektorskému týmu si žáci devátých ročníků zopakovali své znalosti o holokaustu a protižidovských opatřeních uplatňovaných za protektorátu. Po úvodní přednášce se rozdělili do skupin. Každá skupina samostatně bádala na vystavených panelech a v pracovních listech po osudech Židů v obcích a městech, kde jejich kamarádi už vypátrali své zmizelé krajany. Žáci tyto příběhy následně prezentovali svým spolužákům.
V následujícím týdnu deváťáci představí výstavu svým mladším spolužákům z osmých tříd. Snad výstava inspiruje naše žáky k vlastnímu pátrání po osudech Židů z Děčína.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 – Den památky obětí holocaustu 2014

ZŠ Chomutov,Zahradní -Holocaust 2014

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Jablonečtí zmizelí sousedé z Rýnovic

Jablonečtí zmizelí sousedé z Rýnovic

Projekt – Jablonečtí zmizelí sousedé z Rýnovic

„Zmizelí sousedé“ – projekt koncipován pod záštitou Židovského muzea v Praze, vybízí žáky (ve věku 12-18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2.světové války. Jde o samostatný literárně-dokumentační projekt, který byl oficiálně vyhlášen pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci Konference Fenomén holocaust Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999.

(www.zmizeli-sousede.cz)

 

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání -> Kompetence občanské -> „respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Očekávaný výstup:

 • základní vzdělávání -> Člověk a společnost -> 2. stupeň -> Dějepis -> Moderní doba -> na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
 • základní vzdělávání -> Člověk a společnost -> 2. stupeň -> Výchova k občanství -> Člověk ve společnosti -> rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání -> Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ->Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání -> Multikulturní výchova -> Etnické a náboženské skupiny v ČR

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová

 

Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze

Hlavní cíl projektu

Najít stopy po lidech (jejich příběhy, dopisy, dokumenty, fotografie), kteří by jinak zmizeli beze stopy z okolí. Svědkem jejich zmizení mohli být prarodiče žáků. (hlavní otázky – Co vedlo ke zmizení těchto sousedů? Mohl, nebo nemohl tomu někdo zabránit? Jaké byly historické, společenské a psychologické souvislosti?)

 

Dílčí cíl projektu

Prohloubení tématiky holocaustu nejen v rámci celosvětovém, ale především v souvislosti na regionální dějiny.

Realizace projektu

Školní rok 2013/14 s možným přesahem do školního roku 2014/2015

 Počet žáků pracujících na projektu

Celkem 7 žáků – 5 žáků devátého ročníků a 2 žáci z osmého ročníku

Výdaje projektu

Veškeré výdaje projektu (lístky na MHD,  květiny pro pamětníky, technika – fotoaparát, videokamera, exkurze do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau) jsou v režii žáků.  Škola však přispívá poskytnutím svého technického zázemí (počítačová učebna, volný přístup na internet, skener, tiskárna, papíry, smartboard, dvd, umožnění vyřizování telefonátů při sjednávání schůzek s regionálními historiky, patřičnými institucemi, apod.)

Program projektu

        –    seznámení s cílem projektu Zmizelí sousedé

 • faktická základna (pracovní listy, dokumentární filmy, audiovizuální metody orální historie, seznámení s textem norimberských zákonů a příklady jejich uplatňování v praxi, Židé v kontextu historickém a tradičním)
 • vyhledávání spolužáků ze seznamů školy (školní rok 1939/40)-konfrontace s Terezínskou pamětní knihou
 • návštěva nejbližšího pamětního místa
 • studium materiálů v místním archivu (kroniky školy, dobový tisk)
 • sjednávání schůzek – regionální historici
 • tisk a roznášení letáků s výzvou projektu
 • výzvy v novinách
 • návštěvy výstav a akcí souvisejících s danou tématikou
 • návštěva patřičných institucí – archiv, židovská obec
 • kontaktování ještě žijících spolužáků „zmizelých sousedů“, získání informací, které dokreslí tehdejší dobu a lidi v ní, dokumentace besedy, analýza
 • výstup v tištěné formě
 • výstava – finální tvorba panelu „Jablonečtí zmizelí sousedé z Rýnovic“ (vlastní, improvizovaná – zpracovaná převážně z nově nalezených a ověřených faktů propojených s konkrétními obecnými fakty a událostmi té doby). Její význam může být posílen prezentací celostátní výstavy k projektu (20 panelů v lehce přenosném a snadno instalovaném systému „rol lup“ vhodném i pro chodby, haly, knihovny), ke které nabízíme proškolení malé skupiny žáků jako průvodců výstavou
 • tvorba webových stránek
 • exkurze koncentračního tábora – Auschwitz-Birkenau

Hlavní otázky projektu jsou pro žáky rozděleny do tří okruhů:

 • Svědectví pamětníků a svědků událostí té doby
 • Co vám vyprávěli vaši prarodiče o svých zážitcích za války?
 • Měli nějaké kamarády, o které za války přišli?
 • Mají nějaké fotografie nebo písemné dokumenty z té doby?
 • Jak se tyto zážitky odrazily v jejich dalším životě?
 • Obecné údaje
 • Kde se nacházela židovská obec nejblíže vašemu bydlišti?
 • V jakém období vzkvétala?
 • Jakým způsobem byla její existence ukončena?
 • Znáte nebo umíte najít zajímavé osobnosti v historii židovské obce, jejich příběh (může se jednat o řemeslníky, spisovatele, umělce, vědce, lékaře, právníky, obchodníky, zakladatele a majitele podniků a továren)?
 • Kde nejblíže vašemu domovu jsou dochované židovské hřbitovy, synagogy nebo pamětní desky vztahující se k životu židovské obce?
 • Údaje čerpané z písemných materiálů
 • Jaké dokumenty související s životem židovské obce nejblíže vašemu bydlišti se dochovaly ve vašem okresním archivu?
 • Má vaše škola dochované písemné záznamy z doby první a druhé republiky? O jaké druhy záznamů jde?
 • Odkdy nesměli žáci a studenti židovského původu studovat na školách a proč?
 • Znáte nějaké zajímavé osobnosti studující do období druhé světové války na vaší škole a jejich životní příběh?                                                               (wwwHYPERLINK „http://www.rvp.cz/“.rvp.cz)

Exkurze do koncentračního tábora – Auschwitz-Birkenau

 

 • Cena –  doprava 15900,- (mikrobus – Jbc-Osvětim-Jbc, autodoprava Hasenkopf )

–  vstupné 300 zlotých (pro celou skupinu, včetně českého průvodce)

– parkovné 8 zlotých

 • Počet žáků – 13 ( žáci pracující na projektu + absolventi ZŠ, kteří se účastnili exkurze v Terezíně v roce 2012)
 • Datum uskutečnění – 5.7. 2014 / náhradní termín 13.9. 2014

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Připravujeme vernisáž v ZŠ Slaný 18. října 2014 a v ZŠ Chocerady 9. listopadu 2014

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zpráva o uskutečnění výstavy Zmizelí sousedé na ZŠ Masarykova, Plzeň

Zpráva o využití projektu Zmizelí sousedé na ZŠ Masarykova, Plzeň

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář